Thông Linh Sư

Sự Kiện

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Kuru Eva Katarina

Chuỗi Sự Kiện: Bộ 3 Kuru Eva Katarina 27.11.2019

Tiêu Phí Trả Lễ

Thời gian diễn ra: 08/11/2019 - 11/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

 Trong thời gian hoạt động,mỗi ngày tiêu Kim Cương sẽ nhận được phần thưởng sau

Mốc Tiêu Vật Phẩm Hình Ảnh Số Lượng
500 Mảnh Sia 30
Mảnh Sarian 30
Mảnh Edward 30

1000
Mảnh Thời Trang 80
Thần Lực 50000
Linh Thú Đan 50

3000
 
Mảnh KuruII 80
Mảnh Eva 80
Mảnh Katarina 80

5000
 
Mảnh KuruII 150
Mảnh Eva 150
Mảnh Katarina 150

10000
 
Mảnh KuruII 250
Mảnh Eva 250
Mảnh Katarina 250

20000
 
Mảnh Halvern 100
Lv3 - Hút Máu 1
Lv3 - Bảo Mệnh 1

40000
 
Lv3 - Cường Công 1
Mảnh Halvern 100
Lv3 - Bạo 1

60000
Lv4 - Vật Phòng 1
Mảnh Halvern 100
Lv4 - Pháp Phòng 1


80000
 
Túi Kỳ Tích 5
Phiếu Tầm Bảo 30
Mảnh Sia 100
Trăng Sáng 5
100000
 
Mảnh Halvern 200
Đá Tinh Quang 20
Phiếu Tầm Bảo 50
Mặt Trời Chói Lòa 5


150000
 
Mảnh Halvern 200
Mảnh Thời Trang 500
Phiếu Tầm Bảo 50
Vũ Trụ 2

200000
Phiếu Tầm Bảo 100
Mảnh Luca 300
Mảnh Edward 300
Mảnh Freud 300

 

Kho Báu Thần

Thời gian diễn ra: 08/11/2019 - 11/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ

Quà Tiêu Liên Tục

Thời gian diễn ra: 08/11/2019 - 11/11/2019

Phạm Vi: Áp dụng tất cả các máy chủ