Thông Linh Sư

Gift Code Close
Sự Kiện

Thông Báo - Bảo Trì Server

Thông Báo - Bảo Trì Server 03.12.2019

Thời gian bảo trì: 8h ngày 03/12/2019

Thời gian kết thúc: 12h ngày 03/12/2019

Nội dung bảo trì:

1.Fix lỗi event ngày 03/12/2019

2.Thu hồi Tướng Sia của tất cả các tài khoản